terug

technologie/Strategie

Het stappenplan van Arkelstein ziet er als volgt uit:
- Gewenste situatie: in 2016, is
a. 100% van de docenten bekend met het gebruik van netbooks/tablet pc’s  in enige lessituaties.
b. 80% van de docenten in staat om netbooks/tabletpc’s structureel in te zetten in het eigen lesaanbod, waarvan een deel van het lesaanbod op individueel niveau wordt aangeboden.
c. 60% van de docenten in staat, online programma’s structureel in te zetten ter ondersteuning van het lesaanbod. (zie lesvoorbeelden )
d. docentengroepen zijn gevormd, die elkaar leren, elkaar voeden op het gebruik van ict in pedagogisch-didactische lessituaties. (denk aan: project "leerKRACHT")
e. de docentengroepen hebben een schooloverstijgend karakter gekregen. (denk aan: "praktijknet ict" samenwerkingsverband Twente-Salland)

Gewenste situatie in 2017/2018 is:

a.De docenten zullen steeds meer regisseur worden van hun les; zij zullen steeds meer gaan denken in leermiddelen i.p.v. denken in methodes.
b.Elke (pro) leerling is in het bezit van een eigen device (of devices)
c.De school is qua infrastructuur aangepast aan de nieuwe wijze van leren . Dit betekent: ruimtes die tot kleine units zijn te maken (misschien met behulp van schuifwanden) met een goede wifi verbinding. Passend onderwijs betekent: kleine groepen, samenwerken(zie onderstaande afbeeldingen uit "de school in 2020)  
.

leslokaal1

lokaal2

lokaal3

(screenshots uit youtube: (de school in 2020)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

leerling
situatie 2014

beschikbare software
staat:
-deels op de harde schijf (Microsof office),
-deels op de server van het Etty Hillesum lyceum (photofiltre)
-deels als cloudware (bijv. Google drive, traffictrainer, rekentuin/taalzee, kassatrainer, warehousetrainer, online lessen die ontwikkeld zijn door docenten)

beschikbare hardware
15 vaste pc's (zonder harde schijf, aangesloten op de server van het EHL)
15 netbooks, geconfigureerd en beheerd door systeembeheer van het EHL
in ieder klaslokaal is een beamer + scherm aanwezig, gekoppeld aan de docentenpc.

pedagogiek-didactiek:
- vanaf 2012 hebben al de leerlingen van het EHL een Google account via "Google apps for education".
De ict/medialessen zijn deels samengesteld op de aanwezigheid/mogelijkheid van de applicaties. Gebruik van deze online applicaties betekent, dat leerlingen ook thuis met deze apps kunnen werken.
-voor de leerjaren 1 t/m 5 is een ict/media-leerlijn (zie leerlijn).
-Op het lesrooster staat ict/mediagebruik als apart lesprogramma. 2 docenten verzorgen deze lessen. Zij ontwikkelen lessen die, naast technische vaardigheden, appeleren aan "mediabewustzijn", "mediabegrip", "mediahouding" en "mediavaardigheid". (zie mediabeleid)

-De leerlingen van het EHL hebben een Google account via "Google apps for education".
De Google tekstverwerker en presentatieprogramma worden vanaf leerjaar 1 gebruikt. (zie lesvoorbeelden) ( zie leerlijn mediagebruik )
De Google agenda wordt gebruikt bij enige branchegerichte cursussen (bijv. magazijnbeheer)
Google mail wordt gebruikt als communicatiemiddel van ouders - leerlingen en docent / er zijn ook docenten die via "what's app" met leerlingen en ouders communiceren
Google drive wordt gebruikt als opslagmedium

(p.s. vanuit de Carmelstichting is in 2014 bekend geworden, dat Office 365 en het officepakket 2013 het standaardpakket gaat worden op de Carmel scholen, waartoe ook Arkelstein behoort . Dit betekent, dat waarschijnlijk de communicatie niet zal plaats vinden via Google mail, maar via Outlook, EA-match en.....)

 
gewenste situatie 2018

software:
de benodigde programma's zijn volledig online beschikbaar (in the cloud)

hardware:
iedere leerling heeft een eigen phablet (= combinatie van notebook en tablet) of een ander device

pedagogiek-didactiek:
mediales als apart vak blijft bestaan .
communicatie tussen docent en ouder/leerling vindt plaats via Google mai/ outlookl of een programma binnen EA-match.

 
docent
situatie 2014

hardware
Er bestaat de kans, dat in schooljaar 2014-15 iedere docent van het EHL een netbook of tablet ontvangt t.b.v. het onderwijs.
Dit betekent voor 2014-15, dat iedere docent zijn/haar netbook/tablet gaat onderzoeken:
- krijg ik op school en thuis een wifi verbinding ?
- kan ik mijn mail (groupwise) openen ?
- kan ik SOM benaderen en evt. EA match?
- kan ik thuis een les samenstellen en deze les op school tonen via een verbinding tussen mijn tablet en de klassenbeamer ?
Dit betekent voor 2015-16, dat iedere docent gaat onderzoeken:
- kan ik lessen in Google samenstellen en opslaan in google drive?
- kan ik leerlingen mijn lessen toesturen

vakbekwaamheid
-De schooldirectie heeft per docent, 50 klokuren beschikbaar gesteld voor het volgen van cursussen/opleidingen t.b.v. hun vakbekwaamheid
-De 2 docenten , die de medialessen aan leerjaar 1 t/m 5 verzorgen, verzorgen workshops op het gebied van technische mediavaardigheid, indien hieraan behoefte is bij de collega's.
-in schooljaar 2014-2015 wordt Google drive bij de docenten onder de aandacht gebracht. Hierin zitten elementen als: tekstverwerken,presentatie, spreadsheet, formulieren maken, online opslagruimte.
in schooljaar 2015-16 wordt de introductie van Google drive vervolgd. Waarschijnlijk zijn dan enige nieuwe applicaties door Google toegevoegd (bijv. "We Video")


organisatie van de administratie
docenten zijn bekend met het leerlinginformatiesysteem SOM, het onderdeel "zorgvierkant".
in 2014 hebben 5 onderwijsinstellingen van Deventer en Apeldoorn, waaronder Arkelstein, het leerlingvolgsysteem EA Match aangeschaft.
In schooljaar 2014-15 gaan de stagedocenten werken met EA Match.
2 docenten experimenteren met EA-match m.b.t. het digitaliseren van het IOP en Portfolio.
Aan het einde van schooljaar 2014-2015 worden hun bevindingen gepresenteerd aan de collega's. Indien het experiment als succesvol wordt ervaren, wordt in
schooljaar 2015-2016 het IOP en portfolio door alle docenten ingevoerd.


pedagogisch-didactisch handelen
-vanuit het Etty Hillesum Lyceum wordt een protocol opgesteld voor docenten en leerlingen m.b.t. gebruik van social media (zie gedragscode ) (is nog momenteel nog een concept)
-ten behoeve van het project "pesten", heeft Arkelstein een online lessencyclus, die zowel curatief, als preventief kan worden ingezet. (" project pesten")
-in schooljaar 2014-2015 wordt een beleidsplan "mediawijsheid" samengesteld.

 

   
gewenste situatie 2018

vakbekwaamheid
De docenten zijn bekend met de mogelijkheden van Google drive en gebruiken deels de applicaties in hun lessen.

 

organisatie van de administratie
Het leerlingvolgsysteem EA match zal volledig geïntegreerd zijn in het onderwijs. Iedere docent gebruikt dit programma t.b.v. het IOP, portfolio, stagebegeleiding.
Iedere docent heeft een eigen device, waarmee hij communiceert met ouders, leerlingen / aanwezigheid registreert / informatie-overdracht verzorgt.

pedagogisch-didactisch handelen
mede dankzij de mediale hulpmiddelen is de docent in staat om maatgericht (gepersonaliseerd/passend)onderwijs te bieden aan elke leerling

 
ouders
situatie 2014 de ouderraad heeft een mediales gevolgd (les 1 + 2 uit de lessencyclus: "plagen of pesten" )
in september 2014 zijn 3 ouders naar hun mening gevraagd over het mediabeleid op Arkelstein (zie : mediabeleid)
2015:
ouders (in eerste instantie de ouderraad en M.R. leden ) krijgen de mogelijkheid, deel te nemen aan de workshops voor docenten.
tijdens ouderavonden maken ouders kennis met het programma Kahoot
   
gewenste situatie 2018 de ouders zijn actief betrokken bij het onderwijs. Zij kunnen gemaakte lessen van hun zoon/dochter bekijken via het internet. Ook het portfolio, IOP zijn digitaal.
de ouders worden digitaal geïnformeerd door de school / akkoordverklaringen, polls, vinden via een digitaal formulier plaats. (bespaart papier)
 


bron:

-http://wij-leren.nl/marktgerichte-school.php

-http://nieuwsuur.nl/onderwerp/542235-ipad-de-toekomst-van-het-onderwijs.html

-http://www.onderwijsvanmorgen.nl/smart-education-4-learnings-uit-zuid-korea/

-http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/21st_century_skills/21_st_century_skills__discussie_paperNL__def.pdf

-http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/benodigde-vaardigheden-voor-de-21ste-eeuw/

- http://www.kennisnet.nl/themas/passend-onderwijs/

- https://www.youtube.com/watch?v=RDeWsVI8Y74