CONCEPT
(auteur: H.v.Wijckhuijse / mei 2014)

Social Media Gedragscode voor medewerkers van het Etty Hillesum Lyceum

 

Inleiding

Het gebruik van social media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het is geen hype, maar iets blijvends, al is de vorm voortdurend aan verandering onderhevig. Leerlingen groeien op met dit fenomeen. De meeste medewerkers zijn er niet mee opgegroeid en er is een verschil in de mate waarop medewerkers actief zijn op de social media. Ook de opvattingen over hoe je als medewerker van een school om dient te gaan met social media verschillen. Daarom is het goed dat er een protocol is waarin wordt aangegeven hoe een medewerker van het Etty Hillesum Lyceum dient om te gaan met social media. Het protocol benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker: Wees je ervan bewust wat je doet en wat de gevolgen kunnen zijn van wat je doet. Je kunt als medewerker actief zijn, maar ook als privépersoon. Dat onderscheid dient helder te zijn. Dat is een tweede uitgangspunt van dit protocol. Deze twee uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevoegd:

Plaats geen materiaal of teksten die je in verlegenheid zou brengen als je moeder of leidinggevende deze zou lezen. Doe online niets wat je offline ook niet zou doen.

Do’s en don’ts

Het gebruik van social media gebeurt ‘real time’. Een druk op de knop en jouw bericht staat direct online. Denk dus na voordat je op enter drukt.

Online informatie staat misschien wel eeuwig online. Het is niet altijd gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment. Werkgevers, leerlingen en ouders zoeken soms op google naar meer informatie. Minder fraaie foto’s of filmpjes van vakanties of feestjes kunnen je blijven achtervolgen.

Het gedrag van medewerkers op social media wijkt niet af van wat in de klas of op school gebruikelijk is. Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Waak voor te populair taalgebruik.

Zorg ervoor dat je geen foto’s publiceert van leerlingen of collega’s zonder hun toestemming. Dit heeft te maken met het portretrecht.

Wat je als privépersoon buiten je werktijd doet is in principe jouw zaak. Maar er kan ongewild een overlap optreden tussen privé en werk. Als je bijvoorbeeld op Facebook zit en informatie over jouw werk plaatst, dan zit je in het zogenaamde grijze gebied. Of als je je bijvoorbeeld op LinkedIn als privépersoon mengt in een discussie over onderwijszaken.
Laat er geen misverstand over bestaan of je als privépersoon of als medewerker van het Etty Hillesum Lyceum op social media actief bent.

(Centrale) directeuren en teamleiders hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik  van social media. Deze personen worden, ook als presenteren ze zich als privépersoon, altijd gezien als vertegenwoordiger van het Etty Hillesum Lyceum.

-Als je je kenbaar maakt als medewerker van het Etty Hillesum Lyceum, geef aan of je op persoonlijke titel reageert of namens de school.
-Je bent alleen actief namens de school als je daartoe gemachtigd bent. Ben je dat niet, dan spreek je altijd in de ik-vorm. 
-Doe geen uitspraken die de school de andere EHL-scholen, jouw collega’s, leerlingen of hun ouders zouden kunnen schaden.
-Ga niet via de social media in discussie met een leerling of een ouder. Het is beter om offline contact te zoeken.
-Bij twijfel: niet plaatsen. Ga eerst te rade bij je collega’s of je leidinggevende.
-Als online communicatie dreigt te ontsporen, neem direct contact op met jouw leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
-Wanneer je op een persoonlijk blog over je werk schrijft, kun je een disclaimer opnemen waarin staat dat dit blog jouw persoonlijk standpunt weergeeft en dat dit niet overeen hoeft te komen met het standpunt van de school.
- Als je een mening geeft over een onderwijsinhoudelijk onderwerp, doe dat zoveel mogelijk inhoudelijk en onderbouwd. Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie. Onthoud dat dit soort reacties ook in google naar boven kunnen komen. Zorg voor toegevoegde waarde in de discussie.
- Volg de reacties op je eigen uitlatingen.
- Geef vergissingen toe en bied zo nodig je verontschuldigingen aan. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden.
- Je dient rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde auteurs-, beeld- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. Schending van deze wet levert je een boete op van honderden euro’s.
- Als medewerker mag je alleen ‘vrienden’ worden met een leerling als je deze leerling in de privésfeer kent. Alle hier genoemde uitgangspunten gelden dan ook.
- Als een groep leerlingen (bijvoorbeeld) een whatsapp-groep of een facebook-pagina aanmaakt dan mag je als mentor hieraan meewerken, maar alleen als deze gebruikt worden om schoolgerelateerde zaken met elkaar uit te wisselen. De mentor maakt duidelijke afspraken met de groep over het gebruik van deze media en over zijn rol (je blijft altijd mentor).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Social Media Protocol voor leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum

 Inleiding

Het gebruik van social media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het is geen hype, maar iets blijvends, al is de vorm voortdurend aan verandering onderhevig. Leerlingen groeien op met dit fenomeen. Het actief zijn op social media is voor leerlingen belangrijk en kan een positieve bijdrage leveren aan de communicatie met leeftijdsgenoten. Er is ook een keerzijde. Uitingen van leerlingen kunnen de school, de medeleerlingen of medewerkers schaden. De ervaring leert dat leerlingen soms geen besef hebben van de invloed van hun uitingen. Tevens merken we dat ouders vaak niet weten wat hun kinderen doen op social media.

Leerlingen dienen zich bewust te zijn van de positieve en negatieve kanten van de social media. Door hieraan tijdens lessen en andersoortige activiteiten aandacht te schenken neemt het Etty Hillesum Lyceum zijn verantwoordelijkheid. Ouders spelen hier ook een belangrijke rol. Vandaar dat ouders betrokken worden bij dit thema, bijvoorbeeld door het organiseren van thema-avonden.

Elke EHL- school checkt regelmatig hoe op social media over de school, medewerkers en leerlingen wordt bericht. Indien de school vaststelt dat  in strijd met het protocol is gehandeld, worden maatregelen getroffen. 

 

Regels

Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op social media, tenzij hiervoor door de docent of schoolleiding toestemming is gegeven.

Het plaatsen van beeld- en geluidsopnamen op social media is zonder toestemming van betrokkenen niet toegestaan.

Leerlingen nemen op social media, als ze zich uitlaten over school, medewerkers en medeleerlingen, de fatsoensnormen in acht. Er wordt niet gepest, zwart gemaakt, gestalkt, (bewerkte) foto’s geplaatst, gescholden, gediscrimineerd of anderszins beschadigd.

Tegen leerlingen die in strijd met dit protocol handelen worden maatregelen getroffen op basis van het document ‘De Veilige School’.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocol Veilige School: Oneigenlijk gebruik social media

Onder oneigenlijk gebruik van social media wordt verstaan:

We willen dat medewerkers, leerlingen en ouders die oneigenlijk gebruik van social media signaleren, hiervan melding maken bij de schoolleiding. Als alle geledingen samen optrekken, is een succesvolle bestrijding van het oneigenlijk gebruik van social media kansrijker.

A       Leerling - leerling
1. De leerling en/of ouders nemen contact op met de schoolleiding, al dan niet via de mentor.
2. De leerling/ouders bewaren de betreffende berichten, afbeeldingen, geluidsopnames.
3. De schoolleiding probeert de n(a)m(en) van de betrokken leerling(en) te achterhalen.
4. De schoolleiding hoort de betrokken leerlingen.
5. De schoolleiding informeert, indien nodig, de ouders van de betrokken leerlingen.
6. De schoolleiding kan de hulp inschakelen van externe deskundigen: politie, jeugdzorg, GGD e.d.
7. De schoolleiding maakt de afweging tussen het maken van melding en het doen van aangifte bij de politie en bepaalt of dat door de schoolleiding gedaan wordt of door de betrokken leerling/ouders.
8. De schoolleiding stelt de eventuele sanctie voor de leerling vast en communiceert die met alle betrokken ouders.

B        Leerling - medewerker

Voor de betrokken medewerker.
1. Neem contact op met de schoolleiding.
2. Bewaar de betreffende berichten, afbeeldingen, geluidsopnames.
3. Overleg met de schoolleiding over de te ondernemen stappen.

Voor de schoolleiding.
1. Overleg met de betrokken medewerker over het verzamelen van alle feiten.
2. Proberen de na(a)m(en) van de betrokken leerling(en) te achterhalen.
3. Hoor de medewerker.
4. Hoor de leerlingen.
5. Informeer de ouders.
6. Schoolleiding kan de hulp inschakelen van externe deskundigen: politie, jeugdzorg, GGD e.d.
7. Maak de afweging tussen het maken van melding en het doen van aangifte bij de politie en bepaal of dat door de schoolleiding gedaan wordt of door de betrokken medewerker.
8. Vaststellen eventuele sanctie voor de leerling.
9. Zonodig medewerker doorverwijzen naar bureau slachtofferhulp.

 

Social Media in de school

Leerlingen
Leerlingen dienen ‘social media wijs’ te zijn. Ze dienen zich bewust te zijn van de mogelijkheden en de gevaren van social media.

Medewerkers
Bij medewerkers zien we een verschil wat betreft kennis over en affiniteit met social media. Het is belangrijk dat docenten zich bewust zijn van de rol die social media speelt in het leven van leerlingen. En de medewerkers moeten inzicht hebben in de mogelijkheden die social media kunnen spelen binnen de onderwijspraktijk.

Ouders
Er komt een brochure waarin EHL tips geeft voor hoe ouders om kunnen gaan met het social media gebruik van hun kind.
De mentoren besteden aan het begin van het schooljaar in het contact met de ouders over dit onderwerp.

School
Daarnaast kunnen de social media ingezet worden voor de informatievoorziening van school naar de leerlingen. En social media kunnen een rol spelen bij de werving van nieuwe leerlingen.
Het is verstandig dat een school weet wat er over de school wordt gemeld op social media. Ook wil de school weten hoe over personeelsleden wordt gecommuniceerd.

Aanpak: