terug


Het mediabeleidsplan van het Etty Hillesum lyceum Arkelstein (november 2014)

inhoudsopgave:
- voorwoord door G.Pennings
- inleiding
- analyse van onze school

  Huidige situatie
-A.ict visie/missie van Arkelstein
-B.beleid Etty Hillesum lyceum m.b.t. mediagebruik
-C.interviews/onderzoek bij leerlingen, ouders, docenten en conclusie
-D.doelgroepen
-E.mijn taak als coördinator ict en mediagebruik, mediacoach

- beleidsplan

  korte termijn (2014-2016)
lange termijn (2016-2018)
doelgroepen: leerlingen, ouders, docentenBeleidsplan  mediawijsheid


 

"Communicatie mislukt gewoonlijk", aldus een bekend communicatiedeskundige. Dit wetende, moet je zowel als Zender en als Ontvanger dus zeer voorzichtig omgaan met communicatie.
Waar communicatie in het verleden nog vertraagd werd door het middel (de brief, de krant, de uitzending van een actualiteitenprogramma e.d.) dat de zender ter beschikking stond, is het tegenwoordig mogelijk om met bijna de snelheid van het licht te communiceren. Eens te meer een reden om zorgvuldig te kijken naar de communicatie.

Dit mediabeleidsplan gaat nader in op het gebruik van de verschillende media en de mogelijkheden die ze bieden en de 'gevaren' die hierin schuilen.
Lessen in bewust omgaan met media horen volgens ons deel uit te maken van het nieuwe curriculum voor jongeren.

Op Arkelstein willen we hier samen met de ouders en onze leerlingen aan werken.

G.Pennings,
directeur Etty Hillesum lyceum Arkelstein Het stimuleren en begeleiden van een zinvol, efficiënt en effectief mediagebruik op school is veelal de taak van een ic-coördinator.
Ook in mijn taakomschrijving als ict-coördinator is mediabeleid ingebed.
Vanaf 2014 heeft mijn functie een duidelijke tweedeling: “coördinator ict en mediagebruik”.
Waarom de toevoeging: mediagebruik ?
Scholen maken ontwikkelingen mee, maar de laatste decennia gaan de ontwikkelingen  in een stroomversnelling ,  onder invloed van de technische- en maatschappelijke veranderingen.
Scholen zijn een deel van de maatschappij en krijgen dus ook te maken met de vraag, hoe zij de maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen het beste kunnen integreren in het onderwijs.
Inmiddels zijn scholen geconfronteerd met vormen van media-gebruik, zowel negatief (denk aan cyberpesten, hacken, filmen van docenten en medeleerlingen) als positief (gedigitaliseerd lesmateriaal, leerlingenplatforms).
Daarom is het voor elke school raadzaam, een docent in "huis" te hebben, die als vraagbaak, coach dient bij vragen die het mediagebruik oproepen.
Voor mij als "coördinator ict en mediagebruik" , is het noodzakelijk, continu te reflecteren op mijn eigen kennis en vaardigheden. Waar sta ik ? Wat is mijn positie ? op welke vlakken moet ik nascholen ?
De opleiding "mediacoach" van het NOMC (sept - nov. 2014) geeft mij hierin duidelijke richtlijnen.

Analyse van onze school:
Huidige situatie
-A.ict visie/missie van Arkelstein
-B.beleid Etty Hillesum lyceum m.b.t. mediagebruik
-C.interviews/onderzoek bij leerlingen, ouders, docenten en conclusie
-D.doelgroepen
-E.mijn taak als coördinator ict en mediagebruik, mediacoach

 


 

A.

In de ict visie/missie van Arkelstein staat een duidelijk technologisch-strategisch stappenplan (tot 2018) beschreven.
Deze visie/missie is geen losstaand segment, maar is één van de 4 pilaren waarop het media-onderwijs stoelt:
1- de ict visie/missie (tot 2018) (zie visie/missie)
2- de infrastructuur (zie technologie/strategie)
3- de software (zie technologie/strategie)
4- de kennis/vaardigheid van leerlingen en docenten  (en ouders).

Kennis (weten, begrijpen ) en vaardigheid (gebruiken) werd in 2005 nader omschreven door de Raad van Cultuur, die het begrip “mediawijsheid” introduceerde:
Wat is mediawijsheid nu precies? De Raad voor Cultuur beschreef dit begrip als: ’… het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.
 Deze formulering is door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij concreet ingekaderd in 4 , elkaar opvolgende niveaus:
1. Mediabewustzijn (= kennis, weten)
2. Mediabegrip
(= begrijpen, hoe...)
3. Mediahouding
( = mentaliteit, wat vind ik..)
4. Mediagedrag
( = vaardigheid, wat doe ik, hoe doe ik ...)

Op Arkelstein hebben de leerlingen 1 uur in de week mediales. In elke mediales wordt aan deze 4 niveaus bewust aandacht besteed: zie lesvoorbeelden en leerlijnen mediagebruik)

 

 

B.

 

 

Wat zijn de huidige ( = 2014) schoolafspraken m.b.t. het mediagebruik:
Met betrekking tot het mediagebruik op school, hebben wij op het gehele Etty Hillesum lyceum ( = 6 scholen voor VO)  het beleid:
onder lestijd is het mobiel uit en niet zichtbaar/ oordopjes worden tezamen met het mobiele device of de pc. gebruikt bij lessen die via audio ondersteund worden / niet op facebook / niet op ongewenste sites. “
(zie ook bijlage “Samen leren, samen leven” : uit algemene schoolgids 2013-2014)

 

 

C.

interviews/vragen en conclusies.
De mogelijkheden van de huidig smartphones, tablets en (toekomstige) wearables, zorgen in het onderwijs voor een actuele herbezinning op het gestelde beleid:
Om de huidige zienswijzen over mediagebruik  op onze school (Arkelstein) in beeld te krijgen, zijn  gesprekken gevoerd met 10 leerlingen (16-17 jarigen) , 3 ouders.
De docenten ontvingen een digitaal vragenformulier.

Voorzichtige conclusies die getrokken kunnen worden uit de interviews met leerlingen en ouders:
1. M.b.t. afspraken tussen ouders en kind
-Van de leerlingen zeggen er 4, dat er afspraken zijn gemaakt / 4 zeggen dat er geen afspraken zijn gemaakt / 2 leerlingen melden,
dat afspraken zijn gemaakt met het gebruik van enige media.
- Van de ouders zeggen 2 , dat er afspraken zijn gemaakt / 1 ouder zegt, dat er afspraken rondom enige media zijn gemaakt.
conclusie:
al de ouders vinden, dat zij bewust hun kind begeleiden bij het mediagebruik.
4 van de leerlingen vinden, dat zij thuis vrijelijk gebruik kunnen maken van de aanwezige media.

2. M.b.t. afspraken, die thuis zijn gemaakt:
de volgende afspraken lopen bij ouders parallel aan de afspraken die de leerling kent:
- het mobiel  is uit onder het eten en wanneer je naar bed gaat.
- niet zomaar persoonsgegevens verstrekken/ is het niet vertrouwd, vraag het dan aan mij(ouder)
de volgende afspraak ben ik niet tegengekomen bij de ouders, wel bij de leerlingen:
- niet te lang gamen/tv kijken
conclusie:
eten en slapen blijven momenten van rust
ouders zijn zich ervan bewust, dat het gebruik van media ook negatieve kanten heeft


3. M.b.t. de schoolregel (zie B.):
- al de ouders staan achter dit beleid.
(argumentatie: hinderlijk voor de omgeving/ geen aandacht voor de les/ snel afgeleid)
- 50 % van de leerlingen staat achter dit beleid/  50 % niet.
(argumentatie voor: anders ben je de hele dag op je telefoon)
(argumentatie tegen: niet iedere docent houdt zich aan de regels; de ene keer mag het wel, de andere keer niet)
conclusie:
welk beleid je ook nastreeft; het gehele docententeam moet dit beleid naleven.
(voorzichtige interpretatie): beter een beleid, dan geen beleid / een beleid geeft zekerheid voor alle partijen.


4. aan de leerlingen is gevraagd, welke apps veel worden gebruikt:
- Whatsapp, instagram en facebook worden veel genoemd
conclusie:
er is dus een spanningsveld tussen datgene wat de school toestaat en wat de leerling wil. Eigenlijk is dit logisch, omdat zowel de school als de leerling nog geen duidelijk beeld hebben, hoe deze apps in het onderwijs geïntegreerd kunnen worden.
5. De leerlingen is de vraag voorgelegd, of zij kunnen bedenken, waar het netbook, tablet, mobiel goed gebruikt kan worden in een les.
De meeste antwoorden werden gegeven over lessen die reeds gebruik maken van devices:
- magazijnbeheer – Engels – rekenen, taal – verslagen .
één antwoord was uniek:
- google translate voor Engels of andere talen.
conclusie:
Evenals bij vraag 4, zien we de situatie, dat zowel de school als leerlingen, zoekende zijn.

 

De derde partij die een rol speelt in het mediabeleid op een school, zijn de docenten.
Tijdens een team-overleg deelde ik mee, dat ieder een digitaal (Googl)e-invulformulier zou ontvangen via de mail.
Het verzoek was, om dit formulier in te vullen . Uiterste invultermijn was 9 okt. 2014
Hieronder staat een schermafdruk van dit toegezonden Google-formulier:

   

 

Op basis van dit onderzoek (zie antwoorden) zijn de volgende voorzichtige conclusies te trekken:

- docenten zouden de smartphone willen gebruiken in hun lessen, maar 1) zien geen toepassingsmogelijkheid; 2) zien ook het gevaar van actieve mobieltjes in de klas.
- docenten ervaren tijdsdruk; hierdoor wordt "het oriënteren op mogelijkheden van media" uitgesteld.
- docenten zijn van mening, dat het begrip "multitasken" voor praktijkschoolleerlingen funest is ; deze jongeren zijn snel de weg kwijt.
- docenten zijn bang, de grip op de les te verliezen door "onwetendheid".
- docenten ervaren leerlingruzies via what's app en facebook als lastig.

eind-analyse:
1. Zowel docenten, leerlingen, als ouders, vinden het gevoerde schoolbeleid m.b.t. het gebruik van mediale hulpmiddelen in het onderwijs, correct. (zie: schoolbeleid in 1 zin )
2. Alle betrokkenen (leerlingen, ouders, docenten) onderkennen, dat de inzet van mediale hulpmiddelen het onderwijs ten goede komt. Maar….wat, hoe, wie, wanneer, hoeveel ...., blijft nog onzeker.
3. onvoldoende media-attitude en mediavaardigheid kan bij leerlingen leiden tot ruzie wanneer contacten worden gelegd via social media. Docenten zijn onzeker over een juiste aanpak.
4. de hoeveelheid prikkels die praktijkschoolleerlingen krijgen, is niet bevorderlijk voor een gezond leerklimaat.

 


 

D.


doelgroep:
Vanuit de schoolsetting bestaat de doelgroep uit :
leerlingen (zij zijn technisch vaardig, maar mediabewust zijn en mediavaardigheid , zijn andere skills)
ouders (zij moeten op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op school; zij zullen het mediabeleid op school moeten ondersteunen en dragen.)
docenten (zij zijn degenen die steeds meer aandacht krijgen voor de vraag/wens vanuit de leerling; zij zullen steeds meer gaan denken in leermiddelen i.p.v. denken in methodes.
Dit is een psychologisch proces waarin de mediacoach prima kan participeren)
(zie: technologie-strategie: hierin is de huidige situatie en gewenste situatie in 2018 verwoord)

 

 

E.

Vanuit de vraagstelling van de 3 doelgroepen, gekoppeld aan de reeds bestaande functie-omschrijving, kan mijn taak als "coördinator ict en mediagebruik"
als volgt worden omschreven:

Wat is de betekenis van:
- “ict-er:“Iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met de Informatie en Communicatie Technologie.”
(bron: computerwoordenboek.nl)

- media/medium: Een communicatiemiddel is een informatiedrager om mee te communiceren. Onderscheid kan worden gemaakt op basis van de gebruikte techniek (drukwerk, elektronica), de zintuigelijke vorm van de informatie (auditief, visueel), of naar het bereik (massacommunicatie).
(bron: wikipedia.org)

- Coördinator:
iemand die coördineert (zorgt dat de dingen in hun samenhang geregeld worden)
(bron: nl.wiktionary.org/wik )

Hieronder staat de volledige taakomschrijving:

Plaats van de functie
Een coördinator ICT is een docent met taakdifferentiatie. Hij is verantwoording schuldig aan de directie/portefeuillehouder ICT . Omdat hij docent is, is op hem primair de taakkarakteristiek docent van toepassing (kaderbesluit Rechtspositie v.o.)

a. functionele relaties, intern
De coördinator participeert in het leidinggevend overleg wanneer het gaat om ICT-beleid en ICT-beslissingen. Hij is coördinator, ondersteuner, stimulator van collega-docenten.

b. functionele relaties, extern 
De coördinator is aanspreekpunt voor externen m.b.t. het gebruik van ICT in het onderwijs (bijv. leveranciers onderwijssoftware).

Functie-inhoud

  1. formuleren van ICT-beleid.
  2. het bevorderen van de uitvoering van ICT-beleid.
  3. actief onderhouden van interne- en externe contacten: informeren en communiceren.
  4. het coördineren en ondersteunen van het gebruik van ICT in het onderwijs.
  5. adviseren t.b.v. de aanwezige en benodigde ICT-hardware, infrastructuur en software

Ad 1.
1.1 Medeopsteller van ICT-beleidsplan op locatieniveau binnen de kaders van het centrale beleidsplan ICT.
1.2 Inventariseren van problemen en behoeften die binnen de locatie leven t.a.v. ICT.
1.3 Doen van veranderingsvoorstellen met aandacht voor invoeringsstrategie.
1.4 Evalueren en bijstellen van beleid.
1.5 Advisering bij het opnemen van ICT-doelen in de vakken/modules.

Ad 2.
2.1 Begeleiden van de ICT-implementatie.
2.2 Toetsen van bestaande en nieuwe activiteiten aan het vastgestelde ICT-beleid.
2.3 Begeleiden van projecten betreffende ICT. ( bijv. SOM, It’s Learning, EA-match)
2.4 Bewaking  van de taakuitvoering van de ICT-werkgroep en directie/portefeuillehouder.
2.5 Bijhouden van ontwikkelingen.

Ad3.
3.1 Zorg dragen voor adequate informatievoorziening en communicatie tussen alle betrokkenen.
3.2 Gevraagd en ongevraagd verlenen van advies en/of informatie aan de directie.
3.3 Voorzitter van ICT-werkgroep.
3.4 Bevoegd tot het uitschrijven van vergaderingen/bijeenkomsten op het gebied van ICT(3.5 resulteert in 3.4) 
3.5 Regelmatig overleg met de directeur/portefeuillehouder.

Ad 4.
4.1 Overleg met en advisering van docenten en ondersteunend personeel.
4.2 Overleg met de ICT-werkgroep.
4.3 Ondersteunen van docenten in selectie van educatieve software.
4.4 Stimuleren en ondersteunen van docenten in het gebruik van ICT in het onderwijsleerproces.
4.5 Coördineren van ICT-activiteiten.
4.6 Opzetten en coördineren van ICT-scholing.

Ad 5.
5.1 Minimaal 2x per jaar evalueren (met het schoolteam) van de, in gebruik zijnde voorzieningen.
5.2 Het doen van voorstellen m.b.t. aanschaf van hard- en software, freeware, online-programma’s.
5.3 Bewaken van de afgesproken standaarden betreffende hard- en software.
5.4 Onderzoek naar implementatie van nieuwe mogelijkheden van ICT in het onderwijs.

In de officiële taakomschrijving van het Etty Hillesum lyceum wordt, naast de coördinerende rol van de ict-coördinator,
ook gesproken over een ondersteunende, en stimulerende rol.

- stimuleren:
prikkelen, aanmoedigen
(bron: www.vandale.nl)

-ondersteunen:
helpen, bijstaan, begeleiden
(bron: www.vandale.nl)

Een combinatie van "aanmoedigen" en "begeleiden" zit verweven in het begrip "coachen"

- coachen:
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.
Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk.
De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Coaching)

De opleiding “mediacoach”  (gestart in september 2014) geeft mij dankbare handvatten om
1) het begrip mediawijsheid in een beleidsplan (2014-2018) neer te zetten, als onderdeel van het gehele ict beleidsplan op het Etty Hillesum lyceum Arkelstein  
2) mijn plaats als “coördinator ict en mediagebruik” een duidelijk kader te geven.

Samenvattend, bestaat mijn taak als "coördinator ict en mediagebruik" uit:

  • Het coachen (= ondersteunen, begeleiden, aanmoedigen) van de doelgroepen
  • Het bijhouden van technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen
  • Het maken van beleid op korte- langere termijn, om mediawijsheid  een deel te laten worden van het te voeren schoolbeleid.
  • Het coördineren, begeleiden van het voortgangsproces

 

 


 

Plan van aanpak:

Huidige situatie (schooljaar 2014-2015):
-Vanaf 2011 is Google apps for education beschikbaar voor al de 6 scholen voor VO in Deventer (waaronder Arkelstein) .
-enige docenten op Arkelstein maken actief gebruik van Google apps. / de studiewijzer, agenda van Google wordt door 1 docent gebruikt bij de cursus "magazijnbeheer: (zie voorbeeld)
-enige docenten communiceren met ouders/leerlingen via Google mail of What's app.
-het interactieve programma Kahoot wordt door enige docenten ingezet bij toetsen (quiz) en meningvorming(survey). (zie kahoot)

Uit een bundeling van de eind-analyse, gecombineerd met mijn taak als "coördinator ict en mediagebruik" is een actieplan ontstaan, waarin 4 doelstellingen zijn verwerkt.

doelstelling:
1. docenten en directie ervaren, dat mediagebruik kan leiden tot "gewin", "gemak", "genot". (= tijdwinst, zekerheid, plezier)
2. leerlingen ervaren,dat mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding en mediavaardigheid van belang zijn in deze gemedialiseerde wereld. (reflectie)
3. ouders worden actief betrokken bij het mediabeleid van school; hierdoor wordt het schoolbeleid ook door hen ondersteund.
4. er is een protocol voor docenten, ouders, leerlingen, waarin duidelijk beschreven staat, hoe te handelen bij enige vorm van digitaal wangedrag; dit protocol is bij ieder bekend.


doelstelling actie 2014-2016 resultaat
1-4

jan. 2015: in overleg met directie licht de mediacoach de doelstellingen toe tijdens een teamoverleg.

het gehele docenteam is op de hoogte van de resultaten, conclusies en acties m.b.t. mediawijsheid
1, 3

jan. 2015: tijdens het teamoverleg maakt de mediacoach bekend, dat hij workshops zal verzorgen op donderdagen (15.00u - 16.00u ) (thema's: gebruik van je Google (@ehldeventer.nl) account / gebruik van Google document, presentatie, formulier, agenda, classroom, mailen.. en Kahoot

(in overleg met directie kan 3 kwartier van het teamoverleg worden besteed aan de presentatie)

 

docenten kunnen intekenen / tevens geïnteresseeerde ouderraadsleden en MR.leden

1, 3

2015: ingeplande workshops worden verzorgd op donderdagen (15.00-16.00u)
wanneer de workshops zijn afgerond, blijft deze dag/tijd beschikbaar voor individuele vragen.

16 april 2015 is de studiedag voor praktijkscholen in Salland-Twente. dan demonstreert Arkelstein aan de collega's enige toepassingsmogelijkheden van Google apps for education (schooloverstijging)

in 2016 is 60% van de docenten in staat om lessen te maken, te delen met leerlingen, te delen met ouders, online te bekijken en te beoordelen.
2 vervolg ontwikkelen van medialessen in Google, waarbij de nieuwe ontwikkelingen bij Google worden gevolgd.
zie lesvoorbeelden
4.

in okt/nov. 2014 wordt door het ZAT gewerkt aan een pestprotocol.
De mediacoach zal participeren m.b.t. digitaal pesten,
Arkelstein bezit reeds een digitale lessencyclus over "plagen en pesten" . In overleg met de zorgcommissie zal, in combinatie met het ontwikkelde protocol, deze lessencyclus aan het schoolteam/ouderraad/MR kenbaar worden gemaakt (demonstratie tijdens teamoverleg, tijdens een OR/MR vergadering). Ouders ontvangen info via een digitale nieuwsbrief.

Ter bescherming van de docent,leerling en ouders, wordt de "social media gedragscode voor medewerkers van het EHL" in een teamoverleg besproken.
Ook de ouders worden van dit protocol op de hoogte gebracht tijdens een ouderavond en via onze digitale nieuwsbrief.
Momenteel (oktober 2014) is het protocol nog in een conceptfase. Wanneer het concept verworden is tot een definitief beleid, zal de voorgestelde aanpak van dit protocol in het programma van Arkelstein worden ingebed.

docenten, ouders, zijn op de hoogte van het schoolbeleid van Arkelstein met betrekking tot (digitaal) pestgedrag.iedere docent is op de hoogte van de do's en don'ts m.b.t. het gebruik van social media in school- én privésfeer

leerlingen, ouders zijn op de hoogte van het schoolprotocol m.b.t. gebruik/misbruik van "social media"contacten tussen lkr-lln, lkr-ouder, lln- lln.

3.

tijdens een ouderavond "Kahoot" inzetten wanneer meningen (evt. anoniem) worden gevraagd.

 

directie en docenten adviseren m.b.t. het "google formulier", wanneer zij een digitaal vragenformulier naar de ouders willen sturen

 

ouders kennen het programma Kahoot en weten, dat hun kind zijn/ haar mobiel op school inzet om te toetsen

ouders zijn actief betrokken bij het schoolbeleid / besparing papier/ direct resultaat

2,3,4 . 5 februari 2015 is open huis. / in dec. 2014 stelt de mediacoach een brochure samen, waarin het schoolbeleid rondom "social media gedragscode" wordt vermeld, evenals de link naar enige online lessen (incl. foto's, afbeeldingen) . De brochure wordt geprint door de uitgeverij "apprentice" . Zij verzorgen ook onze schoolmagazines.
De brochure wordt de aanstaande ouders/leerlingen aangeboden.
(aanstaande) ouders en leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid
uit:
technologie-strategie
Gewenste situatie: in 2016, is
a. 100% van de docenten bekend met het gebruik van netbooks/tablet pc’s  in enige lessituaties.
b. 80% van de docenten in staat om netbooks/tabletpc’s structureel in te zetten in het eigen lesaanbod, waarvan een deel van het lesaanbod op individueel niveau wordt aangeboden.
c. 60% van de docenten in staat, online programma’s structureel in te zetten ter ondersteuning van het lesaanbod. (zie lesvoorbeelden )
d. docentengroepen zijn gevormd, die elkaar leren, elkaar voeden op het gebruik van ict in pedagogisch-didactische lessituaties. (denk aan: project "leerKRACHT")
e. de docentengroepen hebben een schooloverstijgend karakter gekregen. (denk aan: "praktijknet ICT" het samenwerkingsverband Twente-Salland)
     

 

doelstelling actie 2016-2018 resultaat
     
1. evaluatie en vervolg workshops: maken van video-opnames (met smartphones, wearables/ gebruik van Google: We-video t.b.v. videobewerking) en de wetgeving. docenten zijn in staat om video te (laten) maken, te (laten) bewerken en te plaatsen op Youtube.
Inzet van smartphones (of een wearable) als camera is vertrouwd. De docenten zijn mediabewust, mediavaardig.
4. in overleg met het ZAT: bijstellen, aanscherpen van de gedragscode "social media", omdat op maatschappelijk-technologisch gebied nieuwe ontwikkelingen zijn ontstaan.
De gewijzigde/aangescherpte inzichten worden tijdens ouderavonden toegelicht en na algemene goedkeuring vastgelegd. Via een digitale nieuwsbrief is het beleid te lezen.
actueel houden van het schoolbeleid
2. docenten ontwikkelen lessen via Google / cloudware programma's , die aansluiten bij de leerlijnen van de leerling.
docenten zijn schooloverstijgend bezig
(zie "gewenste situatie in 2016")
1-3. nieuw ontwikkelde cloudware programma's introduceren bij het schoolteam, leerlingen, ouders. docentenbetrokkenheid, leerlingbetrokkenheid, ouderbetrokkenheid vergroten
     
     
uit:
technologie-strategie
Gewenste situatie in 2017/2018 is:

a.er vindt gepersonaliseerd(passend) onderwijs plaats. Uit de combinatie van 1. de wens van de leerling/ 2. de capaciteit van de leerling/ 3. de kansen op de arbeidsmarkt, stelt de docent zijn leermiddelen samen i.p.v. te denken in methodes.
b.Elke (pro) leerling is in het bezit van een eigen device (of devices)
c.De school is qua infrastructuur aangepast aan de nieuwe wijze van leren . Dit betekent: ruimtes die tot kleine units zijn te maken (misschien met behulp van schuifwanden) met een goede wifi verbinding.
d. Passend onderwijs betekent: kleine groepen, samenwerken
     
terug J.J. Görtzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bijlage:
Uit: algemene schoolgids 2013-2014:
Samen leren, samen leven
Een scholengemeenschap kan niet naar behoren functioneren zonder een aantal duidelijke afspraken en regels. Met elkaar moeten we proberen de school en de omgeving netjes en leefbaar te houden.
Hieronder staan de belangrijkste afspraken en regels op een rij.
Foto’s en video-opnames van leerlingen
Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit.
Tijdens de schoolperiode van een leerling worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes video-opnamen, foto’s
van leerlingen op websites, enzovoorts.
Bij aanmelding van leerlingen wordt aan de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken van foto’s en video-opnamen en het plaatsen van foto’s op internet. Ouders/verzorgers, en bij meerderjarigheid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouders/verzorgers en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot plaatsing in te trekken.
Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld reclamemateriaal van de school).
De Wet bescherming persoonsgegevens regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school.
Het privacyreglement is op te vragen bij de schoolleiding en is geplaatst op de website van de school www.ettyhillesumlyceum.nl
Digitale camera’s en mobiele telefoons
De school ondervindt regelmatig veel hinder van digitale camera’s en mobieltjes met camera en geluidsfunctie die leerlingen meenemen in de school. Ook komt het steeds vaker voor dat illegaal opnames worden gemaakt van leerlingen en medewerkers. Om problemen te voorkomen is beleid vastgesteld om duidelijkheid te scheppen welke regels ten aanzien van het gebruik van deze middelen gelden.
Soms is het om onderwijskundige redenen wenselijk dat digitale camera’s en mobiele telefoons door leerlingen worden gebruikt tijdens de les. In dergelijke gevallen geeft de docent nadrukkelijk toestemming.
Als uitgangspunt geldt echter dat tijdens de lestijden geen opnamen met deze voorwerpen mogen worden gemaakt en dat het geluid van mobiele telefoons uitgezet moet zijn. Bij gebruik tijdens de lestijden, zonder nadrukkelijke toestemming van de docent, zal de apparatuur worden ingenomen, bij de eerste keer één (1) dag, bij herhaling meerdere dagen.
Bij gebruik buiten de lestijden geldt dat bij misbruik op school of later via de websites passende maatregelen getroffen zullen worden als de privacy van leerlingen of personeelsleden van de school dan wel de naam van de school geschonden wordt. De maatregelen kunnen afhankelijk van de zwaarte van het delict variëren van schorsing tot verwijdering van school.
Een exemplaar van het reglement mobiele telefoons en het reglement voor het gebruik van e-mail, internet en computers kunt u opvragen bij de schoolleiding of zijn te vinden op www.ettyhillesumlyceum.nl

terug


 

 

Antwoorden:
1 Niet alle leerlingen zijn in het bezit van een (goede) smartphone./ Wifi is niet altijd beschikbaar.

2.de onzekerheid zit 'm voor mij in het feit dat leerlingen met allelerlei andere zaken bezig kunnen zijn zonder dat ik het doorheb. Daarnaast vind ik het erg vervelend dat ik problemen niet direct kan oplossen, maar hier dan vaak een helpdesk voor nodig heb.(SWB) met groet en een fijne vakantie, jan

3. Volgens mij is er ongelooflijk veel mogelijk om leerlingen op een leerzame manier via media te laten leren. Maar ik heb er nog niet de tijd voor genomen om mij hierin te verdiepen.

4. Ik zou mijzelf sterker voelen als ik weet hoe een programma werkt, dat de licentie een heel schooljaar geldig is en dat wachtwoorden goed afgeschermd worden.

5. ik kan mij voorstellen dat smartphones, ongezien door docenten, misbruikt kunnen worden met foto's maken en filmpjes.

6. Niet alle app-s en you tube filmpjes kunnen het daglicht verdragen volgens mij tenminste niet op een school. Ik ben totaal niet bekend met dergelijke medium, misschien zou dat wel moeten. Als jij dat wel vindt dan sta ik daar open voor.

7.  Ik kom, zit niet, in lessituaties dus zie ik de noodzaak voor mijzelf niet zo. Ik zie wel uit jou lessen dat het aanlsuit bij leerlingen .

8. Aandachtspunt vind ik het multitasken en leerlingen die moeite hebben met te veel input(denk aan onze ass leerlingen)hoe gaan docenten daar mee om als zij multimeduia gebruiken? Gr Margriet

9. onkunde en onwetendheid
Niet. De nieuwe media is een vereiste voor elke leerling, daarbij komt wel kijken hoe de leerling met deze media omgaat. Sommige leerlingen kunnen niet met deze vrijheden omgaan of hebben geen mobiel. Dit is moeilijk voor de leerkracht omdat je hier een inschatting maakt per leerling.
de diversiteit van de apparatuur liefst zelfde apparatuur

10. Ik denk dat media ook gebruikt kunnen worden voor niet-educatieve doeleinden; dit kan een les storen. Daarnaast is het moeilijk te controleren waar een leerling nu feitelijk mee bezig is geweest. Dit komt neer op een stuk vertrouwen en het verkrijgen van handvatten.

11. Ik wil graag meer leren op het gebied van controleerbaarheid in het gebruik van media.
IK zou graag willen weten hoe je de smartphones zou kunnen toepassen in de praktijk vakken. En dan niet alleen de rekenmachine functie of de camera functie.

12. Hoe kun je de toetsen digitaal maken? (incl fouten analyse) hoe kun je zonder beamer of computer toch instrucitie filmpjes laten zien?

13. Het zoeken van de juiste filmpjes en of fragmenten wat zinvol is. Moeite heb ik dat je als docent dan even "passief" bent. Als je teveel onderbreekt dan is de continuiteit weg en kan zelfs storend zijn.Daarnaast vind ik dat lln veel prikkels via de media krijgen.

14. Op dit moment is het voor mij niet van toepassing. Maar ik zou in de toekomst hier gebruik van willen maken zodat ik stuk theorie kan koppelen aan praktijk ( sport, Rots & water en zelfverdediging. ) gr Tigran Gabrelian

15. Ik geef geen les. Maar vind vooral de ruzies via what's app en facebook heel erg lastig. Soms zou ik wel willen weten hoe we hier als school het beste mee om kunnen gaan.

 

terug