terug   direct naar lesvoorbeelden

Verantwoording:
Ten behoeve van het rekenen-Nederlandse taal, projecten, branchegerichte cursussen, zijn online lessen ontwikkeld ( zie: webbased lessen )
Deze lessen zijn gemaakt m.b.v. "Dreamweaver CS6" en "Hot Potatoes".

Interactieve toetsen worden soms klasssikaal uitgevoerd m.b.v. "Kahoot"

Ook met "Google apps for Education" worden medialessen , lessen Engels samengesteld.

Tijdens het samenstellen van de lessen, is rekening gehouden met de behoeften/vraagstelling van de huidige generatie 12- 18 jarigen in het algemeen, en praktijkschoolleerlingen specifiek.
Leidraad voor het samenstellen van lessen in de vorm, zoals hieronder is weergegeven:
1. het boek: "Generatie Einstein- communiceren met jongeren van de 21e eeuw" (J.Boschma & I.Groen - 2007) (zie visie/missie: leerlingen)
2. het rapport: "generatie Einstein bestaat niet" (R.Pijpers & T.Marteijn - 2010) (lees meer)
3. mijn ervaring met praktijkschoolleerlingen. (zie hieronder: tabel "behoefte van VMBO-Pro leerlingen").
4. het feit, dat het Etty Hillesum lyceum voor al de leerlingen een account heeft aangemaakt bij "Google apps for education". Dit maakt de interactie docent-leerling / leerling-leerling eenvoudiger.
5. mijn overtuiging, dat steeds meer lessen online gaan plaatsvinden.

behoefte/vraag van VMBO-Pro leerlingen antwoord bij de lessen, gemaakt in Google
- behoefte aan instructie
-organisatie: de eerste 5 minuten worden enige werkstukken klassikaal besproken. /de meeste opdrachten zijn eenduidig.
- behoefte aan niet-tekstueel lineair leren
De leerlingen starten allen bij les 1, en werken daarna op eigen tempo verder naar de volgende lessen./ de lessen bevatten veel visueel materiaal
- behoefte aan een docent die de leerling door het leerproces begeleidt.
- hierop kan alleen de docent antwoord geven
- behoefte aan docenten die aardig zijn en over goede didactische eigenschappen beschikken. - hierop kan alleen de docent antwoord geven


In het boek: "beeldschermkinderen" van P.M.Valkenburg worden een aantal criteria aangehaald, waarom kinderen zo graag games spelen. Deze criteria kunnen we doortrekken bij het aanbod van de online lessen.

- zit er een competitie-element in ? -In de lessen zelf niet / in de lessen Engels wordt deels getoetst via het programma "kahoot". Hierin zit een duidelijk competitie-element.
- is de uitdaging op het juiste niveau ? -Het aanbod is een standaard sjabloon / de uitwerking is op individueel niveau / wel veel visuele informatie / indien een les niet bij de leerling past (bijv. mediales 2 = beats maken), dan kan deze les worden overgeslagen.
- is er fysieke opwinding ? -Soms, zie hieronder mediales 13 (chatten met een onbekende)
- is er een actieve rol ? -Ja / de leerling gaat zelf op zoek . Wanneer het antwoord niet in de tekst te vinden is, zijn andere bronnen via het internet mogelijk. / Ook samenwerken is mogelijk.
- is er kans op succes ? -Ja / het succes bestaat uit het feit, dat de opdrachten bestaan uit open vragen, waarover een mening wordt gevraagd. Meningen kunnen nooit fout zijn.
- is er een prikkel van nieuwsgierigheid en fantasie ? - In de meeste lessen worden links naar sites aangeboden die meestal onbekend zijn bij de leerlingen.
Fantasie, creativiteit worden geprikkeld via doe-opdrachten
- is er een mogelijkheid tot identificatie ? - Ja, maar meestal niet in positieve context (bij enige medialessen wordt aandacht besteed aan het begrip "cyberpesten" / het is mogelijk, dat een leerling dit soort pestgedrag aan den lijve ondervonden heeft)
- is er een mogelijkheid om samen te spelen (te werken) ? - Ja,.... dit is een beslissing van de docent. Vanuit de techniek geeft Google de mogelijkheid om zelfs plaats- en tijdonafhankelijk samen te werken aan hetzelfde thema.
- is dit tijdverdrijf ? - De les zelf is geen tijdverdrijf; maar de opgedane informatie kan thuis een vervolg krijgen, misschien als tijdverdrijf (zie mediales 13)

(zie ook: missie/visie Arkelstein - leerling) 

Een Engelse les:
"what time is it" (hele uren) (dit is de 3e les uit een lessencyclus)

elementen: kijken, luisteren, actie, samenwerken / technische vaardigheid

De Engelse uitspraak wordt klassikaal behandeld (via de beamer wordt een van de kloktijden getoond. Een leerling benoemt de tijd in het Engels.

(klik op de afbeelding, dan wordt de link naar de google-webles zichtbaar / alleen voor de leerlingen van mijn groep, is deze les "bewerkbaar" . )

 
Een mediales
les 13 : gevaren van social media

Ter introductie wordt de eerste opdracht uit deze les klassikaal uitgevoerd(het blijkt, dat leerlingen angstig zijn, dat zij echt online met iemand in verbinding komen wanneer zij zonder introductie de instructies volgen)

welke elementen zitten in deze les: - instructie- uitdaging - fysieke inspanning - nieuwsgierigheid - actie -identificatie (indien een leerling eenzelfde situatie heeft beleefd) - tijdverdrijf (deze opdrachten kunnen thuis wederom worden gespeeld) / mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding, mediavaardigheid

(klik op de afbeelding, dan wordt de link naar de google-webles zichtbaar / alleen voor de leerlingen van mijn groep, is deze les "bewerkbaar" . )


 

Een mediales
les 16: manipulatie met beelden

Indien deze les klassikaal wordt aangeboden, is een korte introductie mogelijk.
De lessencycli zijn textueel en inhoudelijk dusdanig opgezet, dat de leerling zelfstandig kan beginnen. De docent zal bij sommige leerlingen wel moeten assisteren bij het onderdeel "technische vaardigheid" in les 16 (werken met het online programma "https://pixlr.com/editor")

welke elementen zitten in deze les: - uitdaging - fysieke inspanning - nieuwsgierigheid - actie - tijdverdrijf / mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding, mediavaardigheid

(klik op de afbeelding, dan wordt de link naar de google-webles zichtbaar / alleen voor de leerlingen van mijn groep, is deze les "bewerkbaar" . )


 


Een mediales
les 20: nadenken over onze toekomst

welke elementen zitten in deze les: - nieuwsgierigheid - actie - reflectie

 

(klik op de afbeelding, dan wordt de link naar de google-webles zichtbaar / alleen voor de leerlingen van mijn groep, is deze les "bewerkbaar" . )

 

 

 


 

 

Een mediales:
les 25: geef je mening ( wat willen mensen ons vertellen met die bepaalde afbeelding ?)

welke elementen zitten in deze les: - nieuwsgierigheid - actie - reflectie -identificatie / mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding, mediavaardigheid

(klik op de afbeelding, dan wordt de link naar de google-webles zichtbaar / alleen voor de leerlingen van mijn groep, is deze les "bewerkbaar" . )

 


 


 

 

 

Een mediales:
les 21: geef je mening ( vind je dit "slordig" of "niet sociaal" ? )

welke elementen zitten in deze les: - nieuwsgierigheid - reflectie - identificatie/
mediabewustzijn, mediahouding

(klik op de afbeelding, dan wordt de link naar de google-webles zichtbaar / alleen voor de leerlingen van mijn groep, is deze les "bewerkbaar" . )

 

Een mediales:
les 31 : geef je mening (voorbeelden van misbruik van social media; wat is jouw mening over de gevolgen ? )

welke elementen zitten in deze les: - nieuwsgierigheid - actie -reflectie - identificatie / mediabewust, mediahouding, mediavaardigheid

(klik op de afbeelding, dan wordt de link naar de google-webles zichtbaar / alleen voor de leerlingen van mijn groep, is deze les "bewerkbaar".)

terug