terug

Taak/Functieomschrijving coördinerend docent ICT en mediagebruik

begripsbepaling
De taakomschrijving behelst 2 delen: ICT en mediagebruik.
Het deel ICT richt zich m.n. op de technologische- en beleidsmatige ontwikkelingen (zie functie-inhoud 1 t/m 5).
Punt 4 en 5.4 hebben raakvlakken met het mediagebruik maar blijft zeer oppervlakkig.

Het deel mediagebruik is niet gericht op de technische vaardigheden, maar op mediawijsheid (mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding, mediavaardig).
Hiervan is een apart beleidsplan opgesteld (zie: beleidsplan mediawijsheid)
-----------------------------------------------------------------------------------------

Plaats van de functie
Een coördinator ICT is een docent met taakdifferentiatie. Hij is verantwoording schuldig aan de directie/portefeuillehouder ICT . Omdat hij docent is, is op hem primair de taakkarakteristiek docent van toepassing (kaderbesluit Rechtspositie v.o.)

a. functionele relaties, intern
De coördinator participeert in het leidinggevend overleg wanneer het gaat om ICT-beleid en ICT-beslissingen. Hij is coördinator, ondersteuner, stimulator van collega-docenten.

b. functionele relaties, extern
De coördinator is aanspreekpunt voor externen m.b.t. het gebruik van ICT in het onderwijs (bijv. leveranciers onderwijssoftware).

Functie-inhoud

  1. formuleren van ICT-beleid.
  2. het bevorderen van de uitvoering van ICT-beleid.
  3. actief onderhouden van interne- en externe contacten: informeren en communiceren.
  4. het coördineren en ondersteunen van het gebruik van ICT in het onderwijs.
  5. adviseren t.b.v. de aanwezige en benodigde ICT-hardware, infrastructuur en software

Ad 1.
1.1 Medeopsteller van ICT-beleidsplan op locatieniveau binnen de kaders van het centrale beleidsplan ICT.
1.2 Inventariseren van problemen en behoeften die binnen de locatie leven t.a.v. ICT.
1.3 Doen van veranderingsvoorstellen met aandacht voor invoeringsstrategie.
1.4 Evalueren en bijstellen van beleid.
1.5 Advisering bij het opnemen van ICT-doelen in de vakken/modules.

Ad 2.
2.1 Begeleiden van de ICT-implementatie.
2.2 Toetsen van bestaande en nieuwe activiteiten aan het vastgestelde ICT-beleid.
2.3 Begeleiden van projecten betreffende ICT. ( bijv. SOM, It’s Learning, EA-match)
2.4 Bewaking  van de taakuitvoering van de ICT-werkgroep en directie/portefeuillehouder.
2.5 Bijhouden van ontwikkelingen.

Ad3.
3.1 Zorg dragen voor adequate informatievoorziening en communicatie tussen alle betrokkenen.
3.2 Gevraagd en ongevraagd verlenen van advies en/of informatie aan de directie.
3.3 Voorzitter van ICT-werkgroep.
3.4 Bevoegd tot het uitschrijven van vergaderingen/bijeenkomsten op het gebied van ICT(3.5 resulteert in 3.4)
3.5 Regelmatig overleg met de directeur/portefeuillehouder.

Ad 4.
4.1 Overleg met en advisering van docenten en ondersteunend personeel.
4.2 Overleg met de ICT-werkgroep.
4.3 Ondersteunen van docenten in selectie van educatieve software.
4.4 Stimuleren en ondersteunen van docenten in het gebruik van ICT in het onderwijsleerproces.
4.5 Coördineren van ICT-activiteiten.
4.6 Opzetten en coördineren van ICT-scholing.

Ad 5.
5.1 Minimaal 2x per jaar evalueren (met het schoolteam) van de, in gebruik zijnde voorzieningen.
5.2 Het doen van voorstellen m.b.t. aanschaf van hard- en software, freeware, online-programma’s.
5.3 Bewaken van de afgesproken standaarden betreffende hard- en software.
5.4 Onderzoek naar implementatie van nieuwe mogelijkheden van ICT in het onderwijs.